Skip to main content

FORRETNINGSBETINGELSER

AGROVI´S FORRETNINGSBETINGELSER FOR RÅDGIVNING, PR. 25. MAJ 2018

1. Aftalegrundlag
Nærværende forretningsbetingelser supplerer den mellem parterne indgåede rådgivningsaftale og udgør således en integreret del af aftalegrundlaget.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af rådgivningsaftalen.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv., for nærværende forretningsbetingelser.

I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.


2. Ændringer
Ændringer og/eller præciseringer af det oprindelige aftalegrundlag skal ske skriftligt.

Den part, som påberåber sig en ændring eller præcisering af det oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for, at en sådan aftale er indgået.

Enhver ændring af Agrovi´s ydelse som beskrevet i rådgivningsaftalen anses som udgangspunkt for en opsigelse for så vidt angår den pågældende ydelse og indgåelse af en ny rådgivningsaftale for så vidt angår den ydelse, kunden ønsker udført i stedet. Der henvises til pkt. 3 om opsigelsesvarsel og pkt. 5 om pris.


3. Opsigelse
Hver af parterne kan opsige rådgivningsaftalen med 5 dages varsel.

Inden for rammerne af rådgivningsaftalens eventuelle tidsfrister er Agrovi frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens gennemførelse. I tilfælde af opsigelse er Agrovi berettiget til vederlag for det arbejde, der allerede er udført og/eller arbejde, som internt hos Agrovi er planlagt udført inden udløbet af opsigelsesvarslet.

Kunden skal endvidere godtgøre Agrovi udgifter, som Agrovi forinden opsigelsen har forpligtet sig til over for tredjemand som led i opgavens udførelse.


4. Bemyndigelse
Den, der er anført som kontaktperson for kunden, har bemyndigelse til – på kundens vegne – at disponere i enhver henseende i forhold, der angår denne aftale. Er flere kontaktpersoner anført, gælder ovennævnte hver af disse kontaktpersoner.


5. Honorar
Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:

Må det forudses, at det reelle tidsforbrug forbundet med gennemførelsen af opgaven væsentligt vil overstige det skønnede timeforbrug, underretter Agrovi kunden herom. Underretning skal ske snarest belejligt efter det tidspunkt, hvor Agrovi forudser, at overskridelsen bliver væsentlig.

Kunden og Agrovi drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres, eller om Agrovi´s ydelse skal tilrettes. Kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven.

Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at opgaven til sin gennemførelse forudsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.

Ved fastprisaftale gælder følgende:

Den aftalte, faste pris omfatter alene de ydelser, Agrovi specifikt har påtaget sig at udføre, jf. herved rådgivningsaftalen.

I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af Agrovi´s ydelser, er den ikke omfattet af fastprisaftalen. Udføres ydelsen alligevel af Agrovi, afregnes for den pågældende ydelse ved siden af fastprisen, i så fald efter medgået tid.

I alle tilfælde godtgør kunden Agrovi samtlige udgifter, der er afholdt af Agrovi som led i opgavens løsning.


6. Betaling
Afregning sker ved opgavens afslutning og Agrovi´s betalingsbetingelser er 20 dage fra fakturadato.

Efter forfaldsdato forrentes Agrovi´s tilgodehavende med morarenten, jf. rentelovens § 5, stk. 1.


7. Fortrolighed og persondata
Agrovi påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som følge af opgaven.

Agrovi påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer Agrovi til kendskab som led i opgaven, fortroligt. Behandling af personoplysninger som led i rådgivningen sker i henhold til dansk rets regler herom.

Agrovi er berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver.

Agrovi videregiver kundens almindelige personoplysninger til Landbrug & Fødevarer F.m.b.A (L&F / SEGES) til analyse-, forsknings- og statistiske formål. I den forbindelse kan L&F/SEGES samkøre datasæt modtaget fra Agrovi, lokalforeninger, og fra øvrige virksomheder, med egne data. Du kan læse L&Fs persondatapolitik på lf.dk.


8. Materiale
Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af Agrovi som led i rådgivningen. Agrovi har i øvrigt alle rettigheder over sine ideer og det udarbejdede materiale, herunder ophavsret.

Opsiges rådgivningsaftalen, er kunden berettiget til udlevering af midlertidigt materiale betinget af, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse.

For udleveret midlertidigt materiale gælder under alle omstændigheder, at Agrovi´s navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at Agrovi ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet.


9. Ansvar
Agrovi er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret for Agrovi kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave.

Er Agrovi ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan Agrovi´s erstatningsansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

Hvis rådgivningen vedrører:

  • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
  • Miljøtjek, kemitjek, dyrevelfærdstjek eller lignende
  • Kontrol af fællesskema eller skema til overdragelse af betalingsrettigheder eller andre skemaer, som i første omgang er udfyldt af kunden, og hvor Agrovi dermed ikke har den fulde opgave
  • Udarbejdelse og/eller indsendelse af ansøgning og udbetalingsanmodning vedrørende projekttilskud (Tilskud til miljøteknologi, modernisering af stalde samt lignende ordninger, dog ikke ordninger, der søges i Fællesskemaet)

er ansvaret for Agrovi begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave.

Agrovi er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

Agrovi hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som Agrovi har henvist kunden til, ligesom Agrovi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Agrovi efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Kunden kan alene rejse krav mod Agrovi og ikke mod de enkelte medarbejdere.

Agrovi kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Agrovi.

Agrovi påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af Agrovi leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre Agrovi´s forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Agrovi måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod Agrovi som følge af Kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.


10. Lovvalg og værneting

Tvister om Agrovi´s rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

Såfremt kunden mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af Agrovi´s rådgivning, anmeldes krav hos Agrovi´s ansvarsforsikringsselskab v/Afdelingen for Skade og Ansvar, att. Dorthe Laursen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

Retssag i anledning af Agrovi´s rådgivning, rådgivnings-aftalen og disse forretningsbetingelser skal anlægges ved byretten i Hillerød.